you are here:

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉกส. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 09 August 2008 22:30

พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขต หลัก ตำบลเชียงเครือประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้จะพัฒนาเป็น "อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อม ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และสวนพฤกษศาสตร์และพรรณไม้น้ำในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

1.เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ และมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

2.เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานพรรณไม้น้ำของท้องถิ่นและของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ สำหรับการศึกษาและวิจัยของนักเรียน นิสิต นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่สนใจทั่วไป

3.เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรเอกชนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ

4.เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณหนองหารน้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆหนองหารน้อย

5.เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

6.เป็นศูนย์ศึกษาการสาธิต การพัฒนาต้นแบบของ  “ศูนย์การผลิตอาหารประจำชุมชน” จากการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

งบประมาณและแผนปฏิบัติงานพัฒนาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2543 ได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนินการขุดลอกหนองหารน้อย และสร้างคันดินเก็บน้ำ ปี 2544 ได้รับงบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานด้านกายภาพซึ่งได้แก่

-  งานขุดดินเพื่อสร้างคลองส่งน้ำ และถมบดอัดคันกั้นน้ำ

-  งานดินถมบดอัดแน่น ขนย้ายดินพร้อมเกลี่ยตกแต่ง

-  งานดินลูกรังบนถนน  และอาคารชลประทาน

บริเวณอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติแบ่งพื้นที่การก่อสร้างเป็น 4 เขต คือ

1.เขตบริหาร

2.เขตค้นคว้าวิจัยทางด้านสัตว์น้ำ และคุณภาพน้ำ

3.เขตบำรุงรักษา

4.เขตอุทยานพรรณไม้น้ำ

และสิ่งก่อสร้าง 3 รายการดังนี้

1.ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ

2.สถานีบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง

3.สระน้ำ 1 สระอยู่ทางด้านทิศเหนือของพื้นที่

Last Updated on Friday, 08 June 2012 16:29