ดอกบัว

ตารางกิจกรรม


อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉกส. PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 09 August 2008 22:30

ฬฬฬพื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขต หลัก ตำบลเชียงเครือประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้จะพัฒนาเป็น "อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อม ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และสวนพฤกษศาสตร์และพรรณไม้น้ำในอนาคต

ฬฬฬวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

ฬฬฬ1. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมทั้งการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ และมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ฬฬฬ2. เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานพรรณไม้น้ำของท้องถิ่นและของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ สำหรับการศึกษาและวิจัยของนักเรียน นิสิต นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่สนใจทั่วไป

ฬฬฬ3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรเอกชนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ

ฬฬฬ4. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณหนองหารน้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆหนองหารน้อย

ฬฬฬ5. เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ฬฬฬ6. เป็นศูนย์ศึกษาการสาธิต การพัฒนาต้นแบบของ  “ศูนย์การผลิตอาหารประจำชุมชน” จากการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

ฬฬฬอุทยานบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่างๆ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติปี พ.ศ.2553 ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า ของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร

ฬฬฬปัจจุบันอุทยานบัวแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนดังนี้

ฬฬฬ1. ส่วนรวบรวมพันธุ์บัว เป็นการรวบรวมพันธุ์บัวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 34 สายพันธุ์ เช่นบัวกระด้ง บัวสาย บัวผัน-เผื่อน และบัวฝรั่ง รวบรวมไว้ในรูปแบบสระบัวบนพื้นที่ 10 ไร่ โดยมีทางเดินที่สามารถเดินลงไปชมบัวได้ อย่างใกล้ชิด

ฬฬฬ2. ส่วนแสดงพันธุ์บัว โดยนำบัวพันธุ์จำนวน 74 สายพันธุ์มาจัดโชว์บนกระถาง เพื่อให้ผู้สนใจ
ได้ใกล้ชิดกับบัวมากขึ้น

ฬฬฬ3. ส่วนนิทรรศการ ได้จัดแสดงไว้ในชั้นล่างของอาคารวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้และความเป็นมาของบัวพันธุ์ต่าง ๆ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งภายในห้องนิทรรศการประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบัวต่างๆ ดังนี้

ฬฬฬ1. การจำแนกพันธุ์บัว               2. ประวัติบัวในไทย                 3. การปลูกบัว

ฬฬฬ4. การดูแลรักษา                    5. โรคและศัตรูที่สำคัญ             6. การปรับปรุงพันธุ์

ฬฬฬ7. การทำนาบัว                     8. ประโยชน์จากบัว

Last Updated on Monday, 01 September 2014 05:21
 

ดอกบัวนานาพันธุ์