ตารางกิจกรรม


อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 10 August 2008 06:30

>>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นวิทยาเขตแห่งที่ ๔ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมตราฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  พื้นที่ของวิทยาเขต ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๔,๐๐๐ ไร่ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยผืนป่าอันอุดมสมบรูณ์ กว่า  ๑,๐๐๐  ไร่ และด้วยตระหนักในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ทรงสนพระทัยในทฤษฏีและหลักการทางธรรมชาติอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดำรัสว่า “ ...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ  ฉันจะเป็นป่า  ป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำ  พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่าง  ฉันก็จะสร้างป่า...” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  จึงได้กำหนดให้พื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์  เพื่อคงสภาพป่าไว้  รวมทั้งได้น้อมนำเอาทฤษฎีของพระองค์ท่านมาปฏิบัติ และนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและศึกษาวิจัยมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อให้นิสิต  บุคลากร  ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป  ได้ทราบและขยายผลต่อไป

>>>เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบรอบ ๗๒ พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์  พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร   จึงได้สร้าง  อุทยานธรรมชาติขึ้นโดยใช้พื้นที่ป่าเต็งรังที่สงวนไว้ของวิทยาเขตและได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า “ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒ พรรษา  บรมราชินีนาถ ” ( 72nd Years HM Queen Sirikit Chalermprakiat Dry Dipterrocarp Park) และในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จเปิดอุทยานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๔๗

>>>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร  จึงมุ่งมั่นที่จะให้ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒ พรรษา  บรมราชินีนาถ  ได้เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันรักษาระบบนิเวศของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

Last Updated on Monday, 01 September 2014 05:04
 

ดอกบัวนานาพันธุ์