กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

59 หมู่ 1 ตำบลเชีงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-725021 โทรสาร 042-725022

สถาบันวิจัยและพัฒนา